O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Výběr obrazů, kreseb a grafiky z celoživotní tvorby – fotoreprodukce

ZÁVĚREM

Malířské ani grafické dílo, včetně úprav liturgických prostorů, kterými Mistr František Peňáz obohatil výtvarné umění dvacátého století, nebylo dosud odborně zhodnoceno.

Své výtvarné a grafické nadání začal kdysi rozvíjet jako pracovník oddělení Tisk v Baťově koncernu. Spoluvytvářel grafickou stránku známého časopisu Výběr.
Přitom spolupracoval s režisérem Karlem Zemanem, vytvořil kresbu Včelky Máji, ilustroval dětské knihy (Louskáček aj.)
Námětově patří nejen k významným malířům jako byl Joža Uprka, František Hlavica, Hanuš Schwaiger, ale zejména ke generaci těch, kteří vyrostli z Baťovy školy umění. Založit ji, a to nejprve formou zájmových uměleckých sekcí, je původně Peňázovou myšlenkou, kterou implantoval Eduardu Milénovi.
Škola byla zaměřena k záchraně mladých umělců před hrozící okupací. J.A. Baťa tím, že Školu umění realizoval, přenesl do Zlína středisko celonárodního uměleckého dění.

Mistr také úzce spolupracoval se Stavebním oddělením, které vedl arch. Vladimír Karfík a později, po roce 1948, když po dlouhé a mučivé pauze mohl opět pracovat, zůstal až do roku 1968 zaměstnán v projekci Centroprojektu.
Po roce 1968 se věnoval výhradně umělecké tvorbě.

Při fotografování Mistrových obrazů jsme ujeli mnoho kilometrů. Byli jsme odměněni setkáními s kultivovanými sběrateli. Čtenář se musí, podobně jako my, spokojit s překvapením, že Mistr své obrazy nepojmenovával, že tedy jsou v knize seskupeny podle malířských a grafických technik.

Potěšila nás slova Otce Arcibiskupa Jana Graubnera, který Mistra osobně poznal. Podporuje myšlenku odborné kunsthistorické monografie.
Snad tato kniha přispěje a přehledem malířovy tvorby ukáže, jak důsledně se věnoval přírodě, nitru člověka, víře a zobrazení Kristova utrpení i vzkříšení.

Mistr Peňáz byl mezi lidmi velmi oblíben a kdo ho znal, ten nás při návštěvě zahrnul dojemnými vzpomínkami. Za mnoho mluví slova starostů obcí Pašovice a Hřivínův Újezd. Pan starosta Jaromír Čáp z Mistrovy rodné obce nám napsal:
„Jsme hrdi, že byl našim rodákem, byl vzorem člověka, který si dovedl přesně vytyčit cíle a vytrvale pracovat na jejich naplnění. Přitom zůstal skromným, slušným a poctivým člověkem. V jeho přesvědčení a víře jej nedokázaly zlomit ani výslechy StB, věznění a týrání spolu se zákazem zveřejňování umělecké tvorby, v níž reagoval nejen na výročí českých světců, ale i na aktuální morální stav naší společnosti.“

Pan starosta Josef Pospíšil z Hřivínova Újezda, kde proběhly roku 2012 oslavy stého výročí Mistrova narození, se zabývá hodnocením lidí tak, jak je poznal během své práce. S obdivem píše o lidech výjimečných. Vystihl v charakteristice Františka Peňáze, který v obci prožil celý osobní i umělecký život zejména skutečnost „… jak nevtíravým a silným způsobem a přitom bezprostředně, lidé typu Mistra Peňáze, ovlivňují naše životy.
Ukládáme si je do paměti a navždy do svého srdce.“

Prvních výstav se Mistr dočkal až po roce 1989 (Galerie Zlín, Arcibiskupství Olomouc, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě).
Je obdivuhodné, jak rychle a koncepčně reagoval Mistr na závěry II. Vatikánského koncilu a encykliku Pacem in terris papeže Jana XXIII.
Začal navrhovat a posléze i realizovat v řadě kostelů úpravy liturgických prostorů. Návrhů bylo kolem osmdesáti po celé republice, včetně Slovenska a realizací až sedmdesát.
Nelze již zjistit přesná čísla, uvádíme pro zajímavost několik názvů měst a obcí, kde realizace proběhla:

Zlín, Liptál, Trnava, Staré Město, Rusava, Slavkov, Velký Ořechov, Želechovice, Hvozdná, Slušovice, Kašava, Frýdlant nad Ostravicí, Otrokovice, Šumice, Štítná nad Vláří,
Boršice u Blatnice, Ostrožská Nová Ves, Moravská Třebová, Konice, Pardubice, Mariánské lázně, Moravské Budějovice, Žarošice, Nový Jičín, Lipová – lázně, Dolní Němčí, Opava,
Žlutava, Spytihněv, Nedašov, Hradčovice, Pozlovice, Strání, Topolná, Valašská Bystřice.

Fotoreprodukce obrazů a grafik, seznam realizovaných úprav kostelů budou shrnuty na webové stránce Mistra Františka Peňáze.
Dnes je možné se informovat na www.atelierim.cz a www.hrivinuvujezd.cz

ATELIER IM, nakladatelství
Irena Voštová & Miloš Bařinka


FINAL WORD
The paintings and graphic works, including alterations of liturgical spaces, with which Master František Peňáz enriched the visual art of the twentieth century,
has not been professionally evaluated yet.

He started developing his artistic and graphic talent as an employee of the Print Department of the Baťa Group. Collaborating with the director Karel Zeman, he contributed to the graphic layout of the popular magazine Výběr (Selection);
he created the character of Maya the Bee and illustrated children's books (e. g. The Nutcracker). Thematically he is not only close to important painters of the likes of Joža Uprka, František Hlavica, or Hanuš Schwaiger,
but especially to the generation of those who graduated from the Baťa School of Art. To found the school, originally in the form of various artistic sections, was originally Peňáz‘s idea, which he implanted to Edward Milén.
The focus of the school was to the protect young artists from the imminent occupation. By founding the School of Art, J. A. Baťa transferred the centre of nationwide artistic development to Zlín.

The master also closely cooperated with the Construction Department, led by architect Vladimír Karfík, and later, after 1948, when after a long and agonizing pause he was allowed to work again, he worked in the design department at Centroprojekt. After 1968 he devoted himself entirely to art.

We travelled many kilometres when photographing master’s paintings. We were rewarded by meetings with cultivated collectors. The reader must remain content with the surprise that the master did not give names to his paintings; they are therefore grouped by the painting and graphic techniques used.

We were pleased the words of Archbishop Jan Graubner, who knew the master personally. He supports the idea of the publication of a specialized art history monograph. Let us hope that this book will represent a contribution, showing through a summary of the painter's work how consistently he devoted himself to nature, man's inner feelings, faith, and portrayal of Christ's suffering and resurrection.

Master Peňáz was very popular among people and those who knew him provided us with many moving memories whenever we paid a visit to them. The words of the mayors of Pašovice and Hřivínův Újezd speak for many. Mayor Jaromír Čáp from the master’s native village wrote to us:
"We are proud that he was our native, he was a model of a man who can clearly set his targets and work relentlessly to meet them. At the same time he remained a modest, decent and honest man. His beliefs and faith could not be broken even by secret police interrogations, detentions and torture, along with bans on the publication of his works of art, in which he reflected not only the anniversaries of Czech saints, but also the current moral state of our society."

Josef Pospíšil, Mayor of Hřivínův Újezd, a place where the master’s birth centenary was celebrated in 2012, assesses people by how he knew them from his work. With admiration, he writes about exceptional people. In his characteristics of František Peňáz, who spent his whole personal and artistic life in the village, he particularly stressed the fact "... how in an unobtrusive and powerful way, yet directly, people like master Peňáz influence our lives. We keep them in memory and forever in our heart."

Master Peňáz did not have his works exhibited until 1989 (in Galerie Zlín, the Olomouc Archbishopric, Museum of Jan Amos Comenius in Uherský Brod). It's amazing how quickly and consistently the master responded to the conclusions of the Second Vatican Council and the Pacem in Terris encyclical, issued by Pope John XXIII. He began to design and eventually implement alterations of liturgical spaces in numerous churches. He proposed some eighty designs across the country, including Slovakia, of which almost seventy were implemented. Exact numbers are not available any more; let us mention just a few names of towns and villages where the changes took place:

Zlín, Liptál, Trnava, Staré Město, Rusava, Slavkov, Velký Ořechov, Želechovice, Hvozdná, Slušovice, Kašava, Frýdlant nad Ostravicí, Otrokovice, Šumice, Štítná nad Vláří, Boršice u Blatnice, Ostrožská Nová Ves, Moravská Třebová, Konice, Pardubice, Mariánské lázně, Moravské Budějovice, Žarošice, Nový Jičín, Lipová – Lázně, Dolní Němčí, Opava, Žlutava, Spytihněv, Nedašov, Hradčovice, Pozlovice, Strání, Topolná, Valašská Bystřice.

Photographic reproductions of paintings and prints, a list of implemented redesigns of churches will be summarized on a website devoted to František Peňáz. Today, it is possible to get information at www.atelierim.cz and www.hrivinuvujezd.cz


ATELIER IM Publishing
Irena Voštová & Miloš Bařinkazpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz